DE LUISTERLIJN | MARIABERG

De Luisterlijn is de landelijke anonieme hulplijn voor iedereen in Nederland die zijn of haar verhaal kwijt wil, omdat dat bijvoorbeeld in de eigen omgeving niet kan. Juist in deze tijd van sociale isolatie vanwege de maatregelen om verspreiding van corona tegen te gaan zijn we er met een luisterend oor. Als je je alleen voelt omdat er geen bezoek meer mag komen of wanneer je zelf de deur niet uit kunt en niemand ziet.

Omdat sociale activiteiten niet doorgaan of als iemand in je omgeving is overleden aan corona en je niet eens echt afscheid hebt kunnen nemen. Weet dan dat de Luisterlijn er dag en nacht is voor een vertrouwelijk gesprek. Door te luisteren helpen onze 1.500 vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. Met jaarlijks bijna 500.000 oproepen, en ca. 300.000 gesprekken, is de Luisterlijn al meer dan 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die met goed opgeleide vrijwilligers sociale en emotionele steun op afstand biedt. Meer informatie via deze link.

Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend dat het bestemmingsplan 'De Blauwe Loper' ongewijzigd is vastgesteld bij besluit van de raad der gemeente Maastricht d.d. 16 juni 2020. Bij de vaststelling hebben ten opzichte van het ontwerp geen wijzigingen plaatsgevonden. Er is geen exploitatieplan vastgesteld omdat het kostenverhaal anderszins is geregeld. Tevens heeft het College van burgemeester en wethouders op 25 mei 2020 hogere waarden dan de maximaal toelaatbare waarde voor geluid vastgesteld voor dit bestemmingsplan.

Over het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan vormt de juridische en planologische basis voor de herstructurering van de buurt Blauwdorp in de wijk Mariaberg ten behoeve van de aanleg van groen, ruimte voor ontmoeting, verbetering van de verbindingen tussen de buurten en met de binnenstad en realiseren van een meer gedifferentieerde woningvoorraad.

Over de hogere waarde

De hogere waarden van maximaal 61 dB voor wegverkeerslawaai zijn verleend voor de 93 appartementen gelegen aan de Ruttensingel, Meester Ulrichweg, Asterstraat, Anjelierenstraat, Heimoweg en een nader te benoemen nieuw aan te leggen weg te Maastricht. Het referentienummer van het besluit is 2020-09289.

Inzien:

Met ingang van 26 juni tot en met 7 augustus 2020 liggen de volgende stukken ter inzage aan het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, Maastricht:

1.
het vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘De Blauwe Loper’;

2.
het bestemmingsplan ‘De Blauwe Loper’ en bijbehorende stukken;

3.
het besluit hogere waarden Wet geluidhinder en bijbehorende stukken.

Het digitale bestemmingsplan kunt u raadplegen op de landelijke website.

De stukken betreffende de Hogere Waarden Wet geluidhinder zijn als separate bijlagen bij deze bekendmaking online in te zien.

Vanwege Corona-maatregelen is het GemeenteLoket tot 1 januari 2021 beperkt toegankelijk. Wij adviseren u daarom de stukken online in te zien. Kom alleen naar het GemeenteLoket als online inzien van de stukken voor u niet mogelijk is. Maak dan wel eerst een afspraak. Dat kan digitaal via deze link of telefonisch via 14 043.

Het indienen van beroep

Binnen 27 juni tot en met 7 augustus 2020 kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep instellen die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan of tegen het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder naar voren hebben gebracht. Deze belanghebbenden kunnen hun beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op een van de volgende wijzen:

1.
Per post gericht aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage;

2.
digitaal toesturen via deze link;

3.
Per fax 070-3651380.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, ondertekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Het indienen van een voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, op voornoemd adres. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend.

Meer informatie over het indienen van beroep of voorlopige voorziening treft u aan op de volgende website.

Inwerkingtreding

1.
Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

2.
Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

NIEUWSARCHIEF | MARIABERG

Dit artikel al gelezen? 'Achterstandswijken' terug in Nederland? In ons nieuwsarchief vind je meer artikelen over de wijk Mariaberg in Maastricht die de moeite waard zijn.

WONINGRUIL | MAASTRICHT

Staat jouw woning er niet tussen? Meer woningen te ruil in Mariaberg en Maastricht vind je hier.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com